Rubriky
Očima kantorů

Stáž ve finských školách

V polovině září proběhla odborná stáž ve finských školách. Tato akce byla organizována v rámci projektu Maják a z naší školy se jí zúčastnili ing. Hartman a ing. Šťastná. Během týdenního pobytu měli účastníci možnost nahlédnout pod pokličku tomu, čemu se říká „finský školský zázrak“. Finský školský systém a vzdělávání je podle OECD hodnoceno jako nejlepší ze všech zemí. Stáž proběhla v pěti finských školách v Helsinkách a jejich blízkém okolí. Finské školy jsou nadstandardně vybavené, a to nejen moderní technikou, ale i nábytkem, výukovými kuchyněmi a dílnami a podobně. Velice také zaujaly odpočinkové zóny pro žáky, které byly jak na chodbách škol, ale také přímo ve třídách. Při hodinách je celkem běžné, že mimo vyučujícího jsou přítomni ještě další pedagogové a asistenti. Základní školní docházka je ve Finsku povinná, podobně jako u nás, ale začíná až od 7 let a trvá také 9 let s tím, že žáci mají možnost absolvovat ještě 10 ročník, pokud nejsou přijati na střední školu. Střední školství ve Finsko se dělí na všeobecnou větev, obdoba našich gymnázií a odborné tříleté školství. Z obou těchto směrů mohou studenti pokračovat na university nebo polytechnické vysoké školy. Pro účastníky stáže, kterými byli učitelé z celé naší republiky, byla velice zajímavá informace o tom, že nejprestižnější vysokou školou, kterou lze ve Finsku studovat, je studium pedagogiky. Finské školství je postaveno na tzv. kurikulum, což je dokument Vládního výboru pro vzdělávání, který obsahuje cíle a základní obsah vyučovacích předmětů, zásady hodnocení žáků, vzdělávání pro žáky se speciálními potřebami, péči o žáky a pedagogické poradenství. Kurikulum obsahuje také principy dobrého učebního prostředí, pracovních postupů a koncepce vyučování. Nicméně je na každé škole, a dokonce na každém učiteli, jak tyto cíle naplní, jakou metodu výuky zvolí a podobně. Učitelé ve Finsku sami sebe definují jako poradce při vzdělávání. Asi základním kamenem úspěchu finského školství je to, co by se dalo nazvat „Víra – škola – rodina“. Ve Finsku věří vláda školám, že naplní obsah kurikula, rodiče věří školám, že naučí jejich děti všemu potřebnému, školy věří rodičům a rodiče věří státnímu kutikulu. Víra v kvalitu škol došla ve Finsku tak daleko, že Finsko zrušilo a nemá školní inspekci. Určitě není nezajímavé, že všechny základní školy ve Finsku poskytují stejnou kvalitu vzdělávání a až na malé výjimky neexistují soukromé školy. Právo na stejný přístup ke kvalitnímu vzdělávání mají ve Finsku všichni bez ohledu na etnický původ, věk, majetkové poměry nebo místa bydliště. To je další ze základních principů finského systému a dalším kamenem tohoto úspěchu. Vzdělávání ve Finsku je bezplatné, v základních školách mají žáci navíc zadarmo i dojíždění do škol, stravu a zdravotní péči. Účastníky stáže velice zaujala i důvěra, které ve školách panuje mezi učiteli a žáky a velice příjemná a pohodová atmosféra, která byla ve všech pěti navštívených školách. Stáž byla pro všechny velice podnětná, každý z našich učitelů si určitě našel něco, co by rád aplikoval do své pedagogické praxe, v celku ale nezbývá než závidět Finům jejich propracovaný a dokonale fungující systém. Ale protože nejen prací živ je člověk, tak mimo odborné stáže zbyl čas i na poznávání zemí, kterými se cestovalo, takže mimo Helsinek navštívili účastníci stáže ještě Lahti, Porvoo, pevnost Suomenlinnu a cestou do Finska také lotyšskou Rigu a estonský Talin. Stáž byla velice úspěšná a doporučuji všem, nejen pedagogům, ale i studentům, pokud se jim naskytla podobná možnost poznat systém finského školství, aby tak určitě učinili. Stojí to za to.

Ing. Jan Hartman

» FOTOGALERIE