Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. Muraňská. Nejprve studenty seznámila s principy a historií výroby elektřiny v tepelné elektrárně a poté je provedla všemi hlavními provozy elektrárny. Studenti se podívali do řídicího velínu, do kotelny a také do strojovny, která je srdcem elektrárny a středobodem výroby elektrické energie. Nevynechali ani 155 m vysokou chladicí věž, do jejích útrob samozřejmě nahlédli. Určitě zajímavou částí byly také bloky odpopílkování a odsíření spalin. Díky moderním technologiím se studenti dostali až „pod pokličku“ a prohlédli si i samotnou turbínu a generátor přímo zevnitř. Exkurze byla zakončena diskuzí a dotazy účastníků a také malou vědomostní soutěží, kde vítězové získali drobné ceny. Jedinou vadou této, nepochybně zajímavé, akce bylo to, že žáci nemohli vystoupat na nejvyšší českou rozhlednu (140m) , která je právě na vrcholu kotelny ledvické elektrárny. Celá exkurze byla totiž virtuální, což ale nic neubralo na její zajímavosti a atraktivitě.  A na tu rozhlednu si vyjedeme někdy v lepších časech.

Ing. Jan Hartman

Rubriky
Exkurze

Cesta „Jáchymovským peklem“

Cesta za poznáním pro žáky A4, doplněné o zájemce z 1. A a 2. B, proběhla ve čtvrtek 24. září.

     „Jáchymovské peklo“ má dva historické významy: a/ v 16. století, když vstupovali horníci do šachet, kde dolovali stříbro, a tak se přibližovali ke středu země – k bráně pekelné; b/ po roce 1948, kdy vězni odsouzení v politických procesech na 15 až 25 let prožívali v Jáchymově peklo v komunistických pracovních táborech při dobývání uranu pro Sovětský svaz.

Cesta našich žáků směřovala hlavně do moderních dějin. Začala ve Vykmanově – Ostrově nad Ohří u Rudé věže smrti, ve které se v 50. letech 20. století zpracovával vytěžený smolinec. Tady se účastníci exkurze setkali s panem Jaroslavem Cibulkou, pamětníkem, který prožil devět let komunistické perzekuce v uranových dolech v Jáchymově a v Příbrami, po utlumení těžby skončil ve věznici v Leopoldově. Jeho vyprávění bylo pro všechny zúčastněné velmi poučné. Poznávání dějin přes příběhy konkrétního člověka je zajímavé a inspirující. Životní prožitky pana Cibulky z „Jáchymovského pekla“ byly dokresleny návštěvou zpřístupněné Šachty  č. 1 a pracovním táborem Svornost, který patřil k devíti komunistickým lágrům v lokalitě Jáchymova. Zde odsouzení nepřátelé režimu zažívali utrpení, šikanu, ponižování, týrání a v mnoha případech i smrt.

I na historii raného novověku (16. století) v rámci projektu došlo. V muzeu – bývalé mincovně mohli žáci ve sbírkách mimo jiné spatřit jáchymovské tolary, které obsahovaly 93% stříbra a daly název dnešnímu americkému dolaru.

Věřím, že získané informace účastníci určitě uplatní v hodinách dějepisu, společenských věd a literatury.   

Mgr. Dagmar  Lorencová                                                                            

Rubriky
Exkurze

Exkurze – ČNB

Dne 29.9.2020 třídy TM4 a S4 navštívily expozici České národní banky „Lidé a peníze“ v Praze.

K vidění bylo mnoho exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Žáci tak získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému.

Nejzářivějším exponátem byla vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě, vydala Česká národní banka v r.2019 k příležitosti 100.výročí vzniku československé měny.

Po celou dobu konání akce se žáci chovali vzorně a respektovali pokyny učitele. Snad budeme mít i v budoucnu možnost zúčastnit se této akce.

Ing. Jana Rosecká a Mgr. Angelika Vrhelová

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze do firmy ESIMA

Mít vlastní firmu, svoje podnikání, je snem mnoha mladých lidí … žáci TM4 měli unikátní možnost podívat se do místní rodinné firmy ESIMA s.r.o., která nabízí především komplexní řešení pro průmyslové objekty, a tak má opravdu široké zaměření a pestrou náplň práce.
Přímo od majitelů, manželů Endrštových, se studenti dozvěděli celou agendu chodu firmy, tzv. od A-Z, počínaje účetnictvím až po technologii výroby.
Ve výrobních prostorách jsme měli odborný výklad v anglickém jazyce, malé překvapení pro studenty, jelikož odbornice na úseku kvality je rodilá Francouzka.

Rubriky
Exkurze

Science Center Techmania

Školní rok začal a jednou z prvních akcí pro žáky 2. a 3. ročníků byla návštěva experimentální stanice pro zvídavé Techmania v Plzni. Ta představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Stálé i putovní interaktivní expozice jsou zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. 

» FOTOGALERIE

Naši žáci si nenechali ujít možnost vše osahat, vyzkoušet, zahrát, prověřit, dokázat, takže se rozhodně nenudili. Pokud byli unaveni, občerstvili se v místním bufetu. A na chvílí mohli i ulehnou v planetáriu do pohodlného polohovacího křesla a s nasazenými brýlemi sledovat 3D projekci Inženýrství: Sen o létání. Ve 12 hodin se všichni sešli a sledovali show: Van de Graaffův generátor. Je to přístroj, se kterým se demonstruje mnoho zajímavých pokusů z elektrostatiky. Umožňuje například vidět, jak působí elektrické pole, na vlastní kůži poznat elektrický náboj, nebo si připomenout, co udělají dvě stejně nabitá tělesa přiblížená k sobě. Odvážnější žáci se stali součástí ukázky a pokusů, takže jsme například viděli jejich vlasy v naprosto nepřirozené poloze (naštěstí jen na chvíli).

Po celou dobu konání akce se žáci chovali vzorně, respektovali pokyny učitelů, v případě potřeby měli nasazené roušky. Je vidět, že na žáky SPŠ je spoleh a většina z nich se snaží dělat dobré jméno své škole. Totéž platí samozřejmě i pro doprovázející učitele. Všem tedy DĚKUJEME ! Snad budeme mít i v budoucnu příležitosti zúčastnit se takto zdařilých akcí.

Rubriky
Exkurze

Exkurze Parker Hannifin

Dne 27.1.2020 navštívila třída TM4 americkou společnost Parker Hannifin Corporation se sídlem v Chomutově. 

Firma Parker Hannifin Corporation je celosvětovým dodavatelem hydraulických a pneumatických systémů, hadic a šroubení, elektromechaniky, filtrace, řízení procesů, klimatizace, letectví a kosmonautiky. 

Prohlídka společnosti byla zaměřena především na kvalitu procesů.

» FOTOGALERIE

Děkujeme společnosti Parker za uskutečnění exkurze.

Ing. Jana Rosecká

Rubriky
Exkurze

Návštěva žáků ZŠ Březenecká na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Exkurze

Návštěva žáků ZŠ Heyrovského na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Exkurze

Exkurze Nexen Tire

Ve čtvrtek 19. 12. se vybraní žáci 3. ročníků zúčastnili velmi zajímavé exkurze v závodu Nexen Tire, který se nachází na žatecké zóně Triangel.

Po úvodní prezentaci firmy jsme si prohlédli celý závod a měli možnost se seznámit s celým postupem výroby pneumatik a jednotlivými úseky provozu. Také jsme navštívili zaměstnaneckou jídelnu, kde byl pro nás připraven tematický korejský oběd s různými specialitami.

Exkurze byla poučná a podnětná, protože někteří studenti projevili zájem o možnost absolvovat zde praxi.

Děkuji všem účastníkům za příkladnou reprezentaci školy, protože po celou dobu akce se chovali velmi slušně, aktivně spolupracovali při vědomostní soutěži, za což byli odměněni drobnými firemními dárky.

Rubriky
Akce školy Exkurze

Exkurze žáků druhých ročníků do třídírny odpadů Ekoselect

V průběhu října a listopadu navštívili žáci druhých ročníků v rámci předmětu ekologie třídírnu odpadů firmy Ekoselect. Měli možnost seznámit se s problematikou třídění odpadů, viděli v praxi, jak jsou dotřiďovány zejména plasty a jak se dále nakládá s nimi i s ostatním odpadem. Exkurze zvyšuje informovanost žáků a rozvíjí ekologické vnímání a zodpovědnost každého žáka za stav životního prostředí. Velké díky patří firmě Ekoselect, která nám exkurzi umožnila.

Mgr. Radovana Zichová