Rubriky
Exkurze Očima studentů

Exkurze Terezín

Díky rozvolnění proticovidových opatření mohli žáci průmyslovky v závěru školního roku 21.6.2021 navštívit město Terezín. Vzdělávací program mimo školu byl zaměřen na dvě témata. Nejdříve jsme se dozvěděli v Muzeu a informačním centru Terezín základní data k založení pevnosti Josefem II., poté jsme se vydali s průvodcem na průzkum pevnostního a zavodňovacího systému, zavítali jsme do podzemních prostor. Po krátké přestávce následovala komentovaná prohlídka interiérů a exteriérů Muzea ghetta (kasárna, železniční vlečka, Kolumbárium, Obřadní místnost a ústřední márnice). Celou exkurzi jsme zakončili na pietním místě Židovského hřbitova a Krematoria. Role průvodce se v této fázi exkurze skvěle zhostil Mgr. J. Märc z UJEP Ústí nad Labem, který nás zapojoval do výkladu, vyzýval nás k doplňování informací, které jsme měli za úkol nastudovat z obrazových podkladů obdržených v autobuse při cestě do Terezína.
Všichni jsme si odnesli znalosti z těchto čtyř okruhů, které byly vytyčeny v úvodu našeho programu: 1. jak byl definován a zobrazován žid; 2. proč byl vybrán pro ghetto v roce 1941 Terezín, jaká byla jeho funkce před válkou; 3. jak vypadal každodenní život v ghettu; 4. jaký je význam slova HOLOCAUST = ŠOA a spojení tohoto slova s Terezínem?
Všem se výuka mimo školu v Terezíně velmi líbila, odnesli jsme si plno informací, které hned tak nezapomeneme. Doufám, že i v následujících letech na průmyslové škole zažijeme další vzdělávání v podobě exkurzí, výletů a praxí!


Děkujeme!

Za zúčastněné žáky
Jiří Majer, 1.B

Rubriky
Exkurze

Exkurze v Městské knihovně v Chomutově

V několika předcházejících dnech se postupně všichni žáci prvních ročníků zúčastnili tradiční exkurze v Městské knihovně v Chomutově i přes přísnější hygienická opatření. Pracovnice naučného oddělení nejdříve žáky stručně seznámila s historií areálu knihovny a pak nás postupně provedla po jednotlivých odděleních, ukázala nám prostory studovny i herního koutku. Bylo nám také oznámeno, že v knihovně se jen nepůjčí knihy, nýbrž se i prodávají nebo studují a knihovna také pořádá různé vzdělávací akce a kurzy.

Naše exkurze knihovny směřovala také k prohlídce Kostela sv. Ignáce, který prochází postupnou rekonstrukcí, a kde se také pořádají koncerty a společenské akce jako například slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Celou návštěvu jsme zakončili prohlídkou Galerie Špejchar, kde momentálně probíhá výstava obrazů žateckého rodáka Vladimíra Nováka.

Exkurze byla příjemným i poučným zpestřením konce školního roku a pro knihovnu je jistě přínosné, že se rozšířil počet jejich čtenářů z řad našich žáků.

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze v elektrárně Ledvice

V náplni učiva fyziky ve druhém ročníku jsou i kapitoly „teplo a práce“, „práce plynu“ a „tepelné motory“. A tak vyrazily třídy 2.A a 2.B i v době, kdy jsou uzavřeny školy pro prezenční výuku, na exkurzi do tepelné elektrárny Ledvice, aby se žáci přesvědčili, jak to funguje v praxi. V elektrárně žáky přivítala a průvodkyní jim byla ing. Muraňská. Nejprve studenty seznámila s principy a historií výroby elektřiny v tepelné elektrárně a poté je provedla všemi hlavními provozy elektrárny. Studenti se podívali do řídicího velínu, do kotelny a také do strojovny, která je srdcem elektrárny a středobodem výroby elektrické energie. Nevynechali ani 155 m vysokou chladicí věž, do jejích útrob samozřejmě nahlédli. Určitě zajímavou částí byly také bloky odpopílkování a odsíření spalin. Díky moderním technologiím se studenti dostali až „pod pokličku“ a prohlédli si i samotnou turbínu a generátor přímo zevnitř. Exkurze byla zakončena diskuzí a dotazy účastníků a také malou vědomostní soutěží, kde vítězové získali drobné ceny. Jedinou vadou této, nepochybně zajímavé, akce bylo to, že žáci nemohli vystoupat na nejvyšší českou rozhlednu (140m) , která je právě na vrcholu kotelny ledvické elektrárny. Celá exkurze byla totiž virtuální, což ale nic neubralo na její zajímavosti a atraktivitě.  A na tu rozhlednu si vyjedeme někdy v lepších časech.

Ing. Jan Hartman

Rubriky
Exkurze

Cesta „Jáchymovským peklem“

Cesta za poznáním pro žáky A4, doplněné o zájemce z 1. A a 2. B, proběhla ve čtvrtek 24. září.

     „Jáchymovské peklo“ má dva historické významy: a/ v 16. století, když vstupovali horníci do šachet, kde dolovali stříbro, a tak se přibližovali ke středu země – k bráně pekelné; b/ po roce 1948, kdy vězni odsouzení v politických procesech na 15 až 25 let prožívali v Jáchymově peklo v komunistických pracovních táborech při dobývání uranu pro Sovětský svaz.

Cesta našich žáků směřovala hlavně do moderních dějin. Začala ve Vykmanově – Ostrově nad Ohří u Rudé věže smrti, ve které se v 50. letech 20. století zpracovával vytěžený smolinec. Tady se účastníci exkurze setkali s panem Jaroslavem Cibulkou, pamětníkem, který prožil devět let komunistické perzekuce v uranových dolech v Jáchymově a v Příbrami, po utlumení těžby skončil ve věznici v Leopoldově. Jeho vyprávění bylo pro všechny zúčastněné velmi poučné. Poznávání dějin přes příběhy konkrétního člověka je zajímavé a inspirující. Životní prožitky pana Cibulky z „Jáchymovského pekla“ byly dokresleny návštěvou zpřístupněné Šachty  č. 1 a pracovním táborem Svornost, který patřil k devíti komunistickým lágrům v lokalitě Jáchymova. Zde odsouzení nepřátelé režimu zažívali utrpení, šikanu, ponižování, týrání a v mnoha případech i smrt.

I na historii raného novověku (16. století) v rámci projektu došlo. V muzeu – bývalé mincovně mohli žáci ve sbírkách mimo jiné spatřit jáchymovské tolary, které obsahovaly 93% stříbra a daly název dnešnímu americkému dolaru.

Věřím, že získané informace účastníci určitě uplatní v hodinách dějepisu, společenských věd a literatury.   

Mgr. Dagmar  Lorencová                                                                            

Rubriky
Exkurze

Exkurze – ČNB

Dne 29.9.2020 třídy TM4 a S4 navštívily expozici České národní banky „Lidé a peníze“ v Praze.

K vidění bylo mnoho exponátů, jež se týkají vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do současnosti. Žáci tak získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systému.

Nejzářivějším exponátem byla vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Tuto minci, která je největší zlatou mincí v Evropě, vydala Česká národní banka v r.2019 k příležitosti 100.výročí vzniku československé měny.

Po celou dobu konání akce se žáci chovali vzorně a respektovali pokyny učitele. Snad budeme mít i v budoucnu možnost zúčastnit se této akce.

Ing. Jana Rosecká a Mgr. Angelika Vrhelová

Rubriky
Exkurze Očima kantorů

Exkurze do firmy ESIMA

Mít vlastní firmu, svoje podnikání, je snem mnoha mladých lidí … žáci TM4 měli unikátní možnost podívat se do místní rodinné firmy ESIMA s.r.o., která nabízí především komplexní řešení pro průmyslové objekty, a tak má opravdu široké zaměření a pestrou náplň práce.
Přímo od majitelů, manželů Endrštových, se studenti dozvěděli celou agendu chodu firmy, tzv. od A-Z, počínaje účetnictvím až po technologii výroby.
Ve výrobních prostorách jsme měli odborný výklad v anglickém jazyce, malé překvapení pro studenty, jelikož odbornice na úseku kvality je rodilá Francouzka.

Rubriky
Exkurze

Science Center Techmania

Školní rok začal a jednou z prvních akcí pro žáky 2. a 3. ročníků byla návštěva experimentální stanice pro zvídavé Techmania v Plzni. Ta představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Stálé i putovní interaktivní expozice jsou zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných služeb. 

» FOTOGALERIE

Naši žáci si nenechali ujít možnost vše osahat, vyzkoušet, zahrát, prověřit, dokázat, takže se rozhodně nenudili. Pokud byli unaveni, občerstvili se v místním bufetu. A na chvílí mohli i ulehnou v planetáriu do pohodlného polohovacího křesla a s nasazenými brýlemi sledovat 3D projekci Inženýrství: Sen o létání. Ve 12 hodin se všichni sešli a sledovali show: Van de Graaffův generátor. Je to přístroj, se kterým se demonstruje mnoho zajímavých pokusů z elektrostatiky. Umožňuje například vidět, jak působí elektrické pole, na vlastní kůži poznat elektrický náboj, nebo si připomenout, co udělají dvě stejně nabitá tělesa přiblížená k sobě. Odvážnější žáci se stali součástí ukázky a pokusů, takže jsme například viděli jejich vlasy v naprosto nepřirozené poloze (naštěstí jen na chvíli).

Po celou dobu konání akce se žáci chovali vzorně, respektovali pokyny učitelů, v případě potřeby měli nasazené roušky. Je vidět, že na žáky SPŠ je spoleh a většina z nich se snaží dělat dobré jméno své škole. Totéž platí samozřejmě i pro doprovázející učitele. Všem tedy DĚKUJEME ! Snad budeme mít i v budoucnu příležitosti zúčastnit se takto zdařilých akcí.

Rubriky
Exkurze

Exkurze Parker Hannifin

Dne 27.1.2020 navštívila třída TM4 americkou společnost Parker Hannifin Corporation se sídlem v Chomutově. 

Firma Parker Hannifin Corporation je celosvětovým dodavatelem hydraulických a pneumatických systémů, hadic a šroubení, elektromechaniky, filtrace, řízení procesů, klimatizace, letectví a kosmonautiky. 

Prohlídka společnosti byla zaměřena především na kvalitu procesů.

» FOTOGALERIE

Děkujeme společnosti Parker za uskutečnění exkurze.

Ing. Jana Rosecká

Rubriky
Exkurze

Návštěva žáků ZŠ Březenecká na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

» FOTOGALERIE

Rubriky
Exkurze

Návštěva žáků ZŠ Heyrovského na SPŠ

Naši školu navštívili žáci osmých a devátých tříd základních škol z Chomutova a blízkého okolí, kdy měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na Střední průmyslové škole v Chomutově, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek, a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

» FOTOGALERIE