Rubriky
Akce školy

Tripper

Jak poznat nová města zajímavým a originálním způsobem? Letošní poslední školní dny naše škola věnovala poznávání měst našeho regionu pro nás netradičním způsobem – s naučnými stezkami a brožurkami „Tripper“. Třídy prvních a druhých ročníků si se svými vyučujícími vybrali, jaké město navštíví, zakoupili si brožurky Tripper z infocenter zvolených měst, určili místo srazu a vyrazili za poznáváním. Během svých putování navštívili zajímavé pamětihodnosti, luštili, sbírali indicie, fotili se, vyplňovali brožurky, hádali tajenku, ale našli si i čas zajít na zmrzlinu či kebab. Města poznali zase jiným způsobem, což potvrdili i studenti, kteří jsou „místními“ daných měst. Kam se třídní kolektivy podívaly? Nakoukněte do školní fotogalerie a nechte se inspirovat a třeba se i vy vydáte do některých námi navštívených míst. Hezké léto!

1A- Jirkov, 1B – Most, 1C – Chomutov, 1D – Kadaň, 1E – Chomutov, 2A – Kadaň, 2B – Most, 2C – Žatec, 2D – Chomutov, 2E – Kadaň

Zpracovala: Mgr. I. Dufková

Rubriky
VOŠ

Všem letošním absolventům nejen průmyslovky

Všichni studenti čtvrtého ročníku měli teď v průběhu června v hlavě jednu jedinou myšlenku: úspěšně projít čtvrtým ročníkem a hlavně odmaturovat. Nejeden maturant si právě teď, po celém tom dlouhém stresovém období, které se neslo ve znamení Covidu 19, pokládá otázku, co bude dál.

Půjdu na vysokou? Ne každý však chce v této problematické době pokračovat na vysoké škole. I když je studentský život věc bezpochyby lákavá, též zároveň velmi nákladná. Ne každý chce odejít úplně do jiného města a ne každý má dostatek financí, který je na zaplacení dopravy, koleje a pomůcek ke studiu zapotřebí.

Chci se osamostatnit a začít pracovat? Ne každý už má vytvořenou tu správnou představu, co by chtěl v životě dělat, ne každý ví, v jaké firmě se realizovat. 

Maturita je málo, chtěl bych víc?

Je tu ještě jedna možnost, která umožní to rozhodování, kde nastartovat svou pracovní kariéru, ještě trochu oddálit a současně si studentský život o něco málo prodloužit.

Naše škola nabízí tříleté denní studium pro  obory Veřejnosprávní činnosti s podporou ICT a  Výpočetní systémy.

Jedná se o program vyššího odborného studia zakončený absolutoriem. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.)

Chceme dát šanci i méně úspěšným maturantům, kteří se mohou přihlásit i v termínu pozdějším. Přihlášku je možné podat i pokud se zadaného cíle, úspěšné maturitní zkoušky podaří dosáhnout až v případném zářijovém termínu.

Tak neváhejte a přijďte mezi nás!!!

Rubriky
Maturity

Jak jsme se poprali s maturitami koronavirové době navzdory …

Před  třemi týdny byla maturita pro naše absolventy čtvrtých ročníků pouhým snem, maturitní otázky je strašily ve dne v noci a technické pojmy byly něco jako španělská vesnice. Není tomu tak dlouho, co se úřednická maturita skloňovala ve všech pádech a nejeden maturant by toto řešení bezpochyby uvítal. Maturitní týdny jsou ale již dnes minulostí a většina našich maturantů dnes určitě pozitivně hodnotí to, že úřednící nebyli vyslyšeni. Maturitu mají již dnes v kapse, dokázali se totiž se zkouškou dospělosti popasovat se ctí a společně se svými učiteli, kteří i navzdory koronaviru nakonec mohli své žáky do vytouženého cíle dovést. Jsme hrdi na své žáky i učitele, kteří potvrdili i v této nelehké době, že průmyslovka své žáky k maturitě připravit dokáže, byť za cenu hledání jiných, nových metod a cest, které jsme byli nuceni v průběhu celého roku objevovat.

Nezbývá než pogratulovat našim úspěšným absolventům,kteří dosáhli letos úspěšnosti z dvaaosmdesáti procent, a tím tak dopsali jednu kapitolu svého života. Avšak jejich cesta zde nekončí. Jakým směrem se bude nadále ubírat, již  záleží jen na nich samotných.

A jak jsme si vedli, jak celá ta cesta za snem letos vypadala, se můžete přesvědčit, když nahlédnete pod pokličku do přiložené videoochutnávky, jejíž snahou bylo zachytit onu celou cestu k cíli koronavirem poznamenanou.

Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka je od následujícího týdne v plné šíři obnovena!

  • Od 24. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků (tzn. obnovena prezenční forma výuky dle rozvrhu) ve škole.
  • Nadále trvá povinnost každého žáka být jedenkrát v týdnu při prvním vstupu testován (příp. doložit výjimku z testování) a povinnost nošení ochrany dýchacích cest.
  • Dne 24. 5. mají žáci 1. – 3. ročníku „ředitelské volno“ z důvodu konání didaktických testů 4. ročníků, výuka nebude probíhat prezenčně ani distančně. Maturanti vstupují do budovy přes testovací centrum (vstup dílny).
  • Dne 25. 5. pokračují didaktické testy 4. ročníků a vzdělávání 1. – 3. ročníků bude zahájeno 4. hodinou, která bude třídnická. Budova bude přístupná žákům od 10:30 hod vchodem do šaten hlavní budovy. Od 5. vyučovací hodiny budeme  realizovat vzdělávání dle rozvrhu. Třídní učitelé v rámci třídnické hodiny provedou testování žáků ve svých kmenových učebnách. Nepřítomní žáci musí následně při prvním příchodu do školy projít povinně TC. 

Rámcově k dalším termínům:

  • V období od 31. 5. do 11. 6. budou žáci vstupující v daném týdnu do budovy poprvé (maturanti, 1. ročníky, žáci vykonávající praxi u naší organizace) testováni v TC.
  • 14., 21. a 28. 6. budou žáci testování TU v rámci třídnické hodiny před zahájením vyučování (7:30 – 8:00) opět ve svých kmenových učebnách.

Rubriky
Akce školy

Přijímací zkoušky rouškou zahalené

Přijímací zkoušky jsou letos ve znamení hygienicko-epidemiologických opatření, respirátorů a očkování. Nic z výše uvedeného mnohé z nás už nepřekvapuje, mnohé se pro nás stalo takřka součástí našeho života. Nebojíme se tvrdit, že jsme připraveni téměř na vše, že dokážeme překonat nejednu komplikaci. Přijímací zkoušky jsou nakonec situací, kterou hravě zvládnou jak naši učitelé, tak naši uchazeči.

A jaká byla atmosféra přímo v prostorách budovy? Můžete zjistit v přiložené videoreportáži.

Rubriky
Očima studentů

Hodně štěstí u přijímaček!

Přijímací zkoušky jsou jedním z důležitých milníků života. Rozhodují, kde budeme v dalších čtyřech letech studovat a o našem budoucím zaměstnání. Proto by se příprava na ně neměla podcenit. Bohužel pandemie má za následek zrušení mnoha přípravných kurzů a mnoho studentů bylo odkázáno samo na sebe. „Je možné jim nějak pomoci?“ ptali se žáci žákovského parlamentu. A dali se do práce…

Čtyři dobrovolníci z řad žáků (Tomáš Bartoš, David Jurka, Roman Naxer a Karolína Ledvinková) s pomocí vyučujících kontaktovali školy v okolí a nabídli jejich žákům možnost online přípravného kurzu. Kurz byl spuštěn v průběhu dubna a přihlásilo se na něj 28 žáků. Procvičili si didaktické testy z českého jazyka i z matematiky, na kterou byl kladen hlavní důraz.
Věříme, že náš kurz mnohým pomohl a my jim nyní přejeme, aby svůj velký den zvládli a byli u přijímacích zkoušek úspěšní. Zároveň se také těšíme se na své nové spolužáky!

Za školní parlament: David Jurka

Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka předmětů praktického charakteru obnovena

Od 26. 4. bude probíhat výuka předmětů praktického charakteru všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupinách. Všichni žáci i učitelé budou dvakrát týdně podrobeni testování, pokud se neprokáží negativním výsledkem testu s platností, která nepřekročila 48hodin, či certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé  dávky), nebo ještě neuplynula 90-denní lhůta po prodělané nemoci Covid 19.

Žáci budou ke vstupu do budovy využívat zadní vchod přes dílny, doporučuje se, aby se k výuce dostavili vždy s 30-ti min předstihem, aby při testování nedocházelo k časové tísni. Vycházet z budovy po vyučování budou výhradně hlavním vchodem.

Upozorňujeme též na dodržování přísných hygienických zásad, povinností je respirátor ve všech prostorách školy, použití dezinfekce, větrání místností a dodržování rozestupů. Doporučením je také minimalizace mixování skupin.

Organizace bude následující:

V rozvrzích jednotlivých tříd (viz příloha) jsou vyznačeny hodiny prezenční výuky (žlutě), distanční synchronní (červeně) a distanční asynchronní (modře).

Některé hodiny byly z důvodu optimalizace organizace oproti stávajícímu rozvrhu změněny nebo přesunuty, prosím žáky i vyučující, aby si rozvrhy pečlivě prostudovali a změny vzali na vědomí. Přesuny hodin by se měly také projevit i v rozvrhu v systému Bakaláři. Prosím, abyste zde také změny, které ještě mohou nastat, sledovali.

Pokud se učitel dostane z nějakého důvodu do časové tísně např. z důvodu kombinace forem výuky, či jiných nesnází technického charakteru, a nebude moci realizovat výuku synchronním způsobem, realizuje asynchronně. Prosím všechny vyučující, aby o tomto postupu vždy  informovali žáky předem prostřednictvím aplikace Teams.

Rubriky
Nástěnka

Konzultace 4. ročníků

V následujícím týdnu od 19. 4.  do 23. 4. je možné  realizovat skupinové konzultace pro 4. ročníky. Jedná se o konzultace s vyučujícím, kde je možné setkání max. počtu šesti žáků. Konzultace budou realizované podle rozpisu (přiložená tabulka), jsou pro žáky dobrovolné, bez klasifikace. Žáci, kteří se na konzultaci dostaví, se musí podrobit testování, pokud nedoloží potvrzení o provedení jiného testu, kde ještě nevypršela stanovená 7-denní lhůta. Testování nemusí také absolvovat žák, u něhož již  proběhla 14-denní lhůta po aplikaci druhé dávky očkování, nebo žáci, kteří jsou v ochranné 90-denní  lhůtě po prodělané nemoci Covid 19. Žáci budou vstupovat do budovy pouze zadním vchodem přes dílny, kde bude  také testování probíhat. Doporučujeme, aby se dostavili vždy cca 20 min před zahájením, aby nedocházelo při realizaci k časové tísni. Žáci také musí přijít do školy vybaveni respirátorem, který budou po celou dobu využívat, je nutné též dodržovat hygienické zásady (dezinfekce rukou, rozestupy).

Konkrétní časy pro jednotlivé skupiny budou dle domluvy s každým jednotlivým vyučujícím daného předmětu.

Rubriky
Nástěnka

Rodiče s učiteli znovu ve virtuálním prostoru

Přestože jsou dveře školy stále zavřené  jak našim žákům, tak jejich rodičům, snažíme se harmonogram školního roku dodržovat. Virtuální třídní schůzky jsme si již na podzim vyzkoušeli,  budeme tedy touto formou realizovat i třídní  schůzky teď na jaře. Sejdeme se na společných on line schůzkách  27. 4. v 16:30 hod.  Na programu budou informace o hodnocení ve třetím čtvrtletí a především naše roční zkušenosti z on line výuky. Pro  realizaci bude opět využito systému Bakaláři a on line schůzka v aplikaci Teams.

Bližší informace obdrží rodiče od třídních učitelů, kteří všem rodičům rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.), Dle časových možností se mohou i ostatní vyučující po domluvě s třídními učiteli do jednotlivých schůzek připojit.

Schůze zástupců SRPdŠ bude pro tentokrát realizována písemnou formou.

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Nadešel čas volby specializace

V průběhu následujícího týdne se žáci druhých ročníků budou rozhodovat, jakou specializaci si pro své další studium zvolí. K tomuto účelu vznikla prezentace, která má žákům při rozhodování pomoci, jež bude v pátek 19. 3. na našich webových stránkách zveřejněna. Prezentace obsahuje nejen informace o jednotlivých specializacích, ale součástí jsou i zajímavá videa, která by mohla žákům jejich rozhodování usnadnit. Uslyší nejen názory svých vyučujících, ale také jejich starších spolužáků, kteří již výukou našich oborů prošli.

Úkolem žáků druhých ročníků je si specializaci zvolit a nejpozději do 31. 3. vyplnit a odeslat formulář, pomocí něhož svoji prioritu vyjádří. Odkaz na formulář je součástí prezentace a též ho žáci obdrží prostřednictvím emailové komunikace.

Žáci budou poté do 2. 4. 2021 do specializací rozděleni podle svého zájmu, prospěchu a potřeb naší organizace.