Rubriky
Akce školy

Přijímací zkoušky rouškou zahalené

Přijímací zkoušky jsou letos ve znamení hygienicko-epidemiologických opatření, respirátorů a očkování. Nic z výše uvedeného mnohé z nás už nepřekvapuje, mnohé se pro nás stalo takřka součástí našeho života. Nebojíme se tvrdit, že jsme připraveni téměř na vše, že dokážeme překonat nejednu komplikaci. Přijímací zkoušky jsou nakonec situací, kterou hravě zvládnou jak naši učitelé, tak naši uchazeči.

A jaká byla atmosféra přímo v prostorách budovy? Můžete zjistit v přiložené videoreportáži.

Rubriky
Očima studentů

Hodně štěstí u přijímaček!

Přijímací zkoušky jsou jedním z důležitých milníků života. Rozhodují, kde budeme v dalších čtyřech letech studovat a o našem budoucím zaměstnání. Proto by se příprava na ně neměla podcenit. Bohužel pandemie má za následek zrušení mnoha přípravných kurzů a mnoho studentů bylo odkázáno samo na sebe. „Je možné jim nějak pomoci?“ ptali se žáci žákovského parlamentu. A dali se do práce…

Čtyři dobrovolníci z řad žáků (Tomáš Bartoš, David Jurka, Roman Naxer a Karolína Ledvinková) s pomocí vyučujících kontaktovali školy v okolí a nabídli jejich žákům možnost online přípravného kurzu. Kurz byl spuštěn v průběhu dubna a přihlásilo se na něj 28 žáků. Procvičili si didaktické testy z českého jazyka i z matematiky, na kterou byl kladen hlavní důraz.
Věříme, že náš kurz mnohým pomohl a my jim nyní přejeme, aby svůj velký den zvládli a byli u přijímacích zkoušek úspěšní. Zároveň se také těšíme se na své nové spolužáky!

Za školní parlament: David Jurka

Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka předmětů praktického charakteru obnovena

Od 26. 4. bude probíhat výuka předmětů praktického charakteru všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupinách. Všichni žáci i učitelé budou dvakrát týdně podrobeni testování, pokud se neprokáží negativním výsledkem testu s platností, která nepřekročila 48hodin, či certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé  dávky), nebo ještě neuplynula 90-denní lhůta po prodělané nemoci Covid 19.

Žáci budou ke vstupu do budovy využívat zadní vchod přes dílny, doporučuje se, aby se k výuce dostavili vždy s 30-ti min předstihem, aby při testování nedocházelo k časové tísni. Vycházet z budovy po vyučování budou výhradně hlavním vchodem.

Upozorňujeme též na dodržování přísných hygienických zásad, povinností je respirátor ve všech prostorách školy, použití dezinfekce, větrání místností a dodržování rozestupů. Doporučením je také minimalizace mixování skupin.

Organizace bude následující:

V rozvrzích jednotlivých tříd (viz příloha) jsou vyznačeny hodiny prezenční výuky (žlutě), distanční synchronní (červeně) a distanční asynchronní (modře).

Některé hodiny byly z důvodu optimalizace organizace oproti stávajícímu rozvrhu změněny nebo přesunuty, prosím žáky i vyučující, aby si rozvrhy pečlivě prostudovali a změny vzali na vědomí. Přesuny hodin by se měly také projevit i v rozvrhu v systému Bakaláři. Prosím, abyste zde také změny, které ještě mohou nastat, sledovali.

Pokud se učitel dostane z nějakého důvodu do časové tísně např. z důvodu kombinace forem výuky, či jiných nesnází technického charakteru, a nebude moci realizovat výuku synchronním způsobem, realizuje asynchronně. Prosím všechny vyučující, aby o tomto postupu vždy  informovali žáky předem prostřednictvím aplikace Teams.

Rubriky
Nástěnka

Konzultace 4. ročníků

V následujícím týdnu od 19. 4.  do 23. 4. je možné  realizovat skupinové konzultace pro 4. ročníky. Jedná se o konzultace s vyučujícím, kde je možné setkání max. počtu šesti žáků. Konzultace budou realizované podle rozpisu (přiložená tabulka), jsou pro žáky dobrovolné, bez klasifikace. Žáci, kteří se na konzultaci dostaví, se musí podrobit testování, pokud nedoloží potvrzení o provedení jiného testu, kde ještě nevypršela stanovená 7-denní lhůta. Testování nemusí také absolvovat žák, u něhož již  proběhla 14-denní lhůta po aplikaci druhé dávky očkování, nebo žáci, kteří jsou v ochranné 90-denní  lhůtě po prodělané nemoci Covid 19. Žáci budou vstupovat do budovy pouze zadním vchodem přes dílny, kde bude  také testování probíhat. Doporučujeme, aby se dostavili vždy cca 20 min před zahájením, aby nedocházelo při realizaci k časové tísni. Žáci také musí přijít do školy vybaveni respirátorem, který budou po celou dobu využívat, je nutné též dodržovat hygienické zásady (dezinfekce rukou, rozestupy).

Konkrétní časy pro jednotlivé skupiny budou dle domluvy s každým jednotlivým vyučujícím daného předmětu.

Rubriky
Nástěnka

Rodiče s učiteli znovu ve virtuálním prostoru

Přestože jsou dveře školy stále zavřené  jak našim žákům, tak jejich rodičům, snažíme se harmonogram školního roku dodržovat. Virtuální třídní schůzky jsme si již na podzim vyzkoušeli,  budeme tedy touto formou realizovat i třídní  schůzky teď na jaře. Sejdeme se na společných on line schůzkách  27. 4. v 16:30 hod.  Na programu budou informace o hodnocení ve třetím čtvrtletí a především naše roční zkušenosti z on line výuky. Pro  realizaci bude opět využito systému Bakaláři a on line schůzka v aplikaci Teams.

Bližší informace obdrží rodiče od třídních učitelů, kteří všem rodičům rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.), Dle časových možností se mohou i ostatní vyučující po domluvě s třídními učiteli do jednotlivých schůzek připojit.

Schůze zástupců SRPdŠ bude pro tentokrát realizována písemnou formou.

Rubriky
Nástěnka Oznámení

Nadešel čas volby specializace

V průběhu následujícího týdne se žáci druhých ročníků budou rozhodovat, jakou specializaci si pro své další studium zvolí. K tomuto účelu vznikla prezentace, která má žákům při rozhodování pomoci, jež bude v pátek 19. 3. na našich webových stránkách zveřejněna. Prezentace obsahuje nejen informace o jednotlivých specializacích, ale součástí jsou i zajímavá videa, která by mohla žákům jejich rozhodování usnadnit. Uslyší nejen názory svých vyučujících, ale také jejich starších spolužáků, kteří již výukou našich oborů prošli.

Úkolem žáků druhých ročníků je si specializaci zvolit a nejpozději do 31. 3. vyplnit a odeslat formulář, pomocí něhož svoji prioritu vyjádří. Odkaz na formulář je součástí prezentace a též ho žáci obdrží prostřednictvím emailové komunikace.

Žáci budou poté do 2. 4. 2021 do specializací rozděleni podle svého zájmu, prospěchu a potřeb naší organizace.

Rubriky
Nástěnka Soutěže a olympiády

Fotosoutěž

Fotosoutěž „Můj pracovní stůl při distanční výuce“ finišuje a již tu máme pět nejzdařilejších projektů. O tom, kdo vyhraje, rozhodujete vy! Olajkováním výtvoru můžete tomu nejlepšímu zajistit vítězství. Vítězem celé soutěže se stane ten, kdo získá laiků nejvíce. Hlasovat můžete na sociálních sítích v průběhu celého víkendu až do půlnoci 8. 3. Tak neváhejte a pojďte vyjádřit svůj názor.

Rubriky
Nástěnka

Změna rozvrhu

(od 1. 3. 2021)

Od 1. 3. dochází k další změně stávajícího rozvrhu, změny se týkají především maturitních ročníků, ale drobné změny se mohou dotknout i ostatních tříd.

U maturitních ročníků došlo již v minulém týdnu k eliminaci nematuritních předmětů a naopak k navýšení některých hodin předmětů maturitních. Od 1. 3. dochází k další následné úpravě, žáci 4. ročníků budou navštěvovat pouze ty předměty, ze kterých maturují nebo které souvisí s jejich praktickou maturitní zkouškou, z těchto předmětů budou také v druhém pololetí hodnoceni. Na základě tohoto nařízení došlo k úpravě skupin žáků, kteří se budou daných předmětů účastnit, jedná se o předměty M a AJ a všech předmětů profilových. V některých hodinách bude výuka probíhat ve skupinách paralelně, tzn že jsou žáci rozděleni do skupin tak, jak si své předměty k maturitní zkoušce zvolili.

Žádáme všechny žáky, aby si rozvrh své třídy zkontrolovali a dbali pokynů svých vyučujících v Teamsech, kteří následně přeplánují hodiny dle nově platného rozvrhu.

Jakou formou bude výuka od 1. 3. probíhat, ještě stále není zřejmé. Ukládáme žákům denně sledovat informační kanály školy.

Rubriky
Nástěnka Oznámení Soutěže a olympiády

Fotosoutěž/fotovýzva

Prostřednictvím našich sociálních sítí FB a IG byla vyhlášena soutěž pro všechny žáky, příp. ostatní příznivce naší školy, kteří chtějí něco zajímavého vytvořit a mají odvahu se o své nápady podělit s ostatními. Téma fotovýzvy je “Můj pracovní stůl při distanční výuce”, očekáváme esteticky vkusné nebo vtipné zpracování, kde je možné zapojit fantazii a uplatnit osobitý styl. Pokud budete mít chuť a dobrý nápad, neváhejte se do naší soutěže zapojit, která je časově omezena do 19. 2. Své výtvory označte Vaší IG adresou nebo pouze hashtagem # studentspscv, #student TM4 nebo # student, nebo směřujte na členy školního mediálního teamu, též je možné poslat na Teamsy do chatu (jurka.david9@spscv.cz). Nejpovedenější fotografie využijeme pro vytvoření koláže, kterou umístíme v prostorech školy a nejlepší fotografy odměníme. Tak neváhejte a pusťte se do práce! Těšíme se na vaše zajímavé projekty.

Rubriky
Nástěnka

Změna rozvrhu v druhém pololetí

V následujícím týdnu bude i nadále výuka pokračovat v distančním režimu. Z důvodu změn, které se týkají především žáků maturitních ročníků, došlo k úpravě stávajícího rozvrhu s platností od 15. 2. 2021.

Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou žáci 4. ročníku vzděláváni a hodnoceni z předmětů, které nesměřují k vykonání jejich maturitní zkoušky.

 • A4 – EK, TVS, SZ, US
 • E4 – EK, TVS, ELN, PRX (Jurčík)
 • S4 – EK, TVS, ŘOS, PRX
 • TM4 – TVS, AM, M, NJ, US
 • V4 – EK, TVS, ELN, ELM, SOS

Uvedené předměty byly z rozvrhu eliminovány, bez náhrady a naopak došlo k posílení některých předmětů maturitních. Bylo nutné také provést drobné přesuny stávajících hodin, protože bylo potřeba eliminovat mezery tak, aby byla zajištěna plynulost v případě prezenční výuky.

Zveřejněné informace k maturitním zkouškám jsou dílem zachovány a dílem upraveny takto:

 • Didaktické testy 3. – 5. 5. 2021 (řádný termín s prodlouženými časy k vykonání testů).
 • Navíc bude k dispozici mimořádný termín didaktických testů 14. – 16. 6. 2021, pro žáky, kteří byli v řádném termínu nemocní nebo v karanténě (nutno doložit do 10. 5. 2021 společně s přihláškou).
 • Ústní maturitní zkoušky v období 17. 5. – 4. 6. 2021, dle stávajícího harmonogramu.
 • Praktické maturitní zkoušky (jednodenní – 420 minut) v termínu od 7. – 14. 5., dle stávajících témat i způsobu hodnocení.
 • Seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, beze změny oproti zveřejněným (žák odevzdá do 31. 3. 2021).
 • Témata pro ústní zkoušku z cizího jazyka beze změny oproti zveřejněným.
 • Témata profilové části maturitní zkoušky ústní beze změny oproti zveřejněným.