Rubriky
Nástěnka

Virtuální třídní schůzky

Přestože nám pandemie Covidu 19 narušila celkový chod školy, snažíme se postupovat podle vytvořeného harmonogramu školního roku. Vzhledem k vývoji situace přesouváme, i když nedobrovolně, všechny aktivity do kyberprostoru, tedy i plánované třídní schůzky. Historicky první virtuální třídní schůzky proběhnou v úterý 24. 11. od 16:00. Na programu budou informace o hodnocení v prvním čtvrtletí a především zásady on line výuky. Pro  realizaci bude využito systému Bakaláři a on line schůzka v aplikaci Teams.

Bližší informace obdrží rodiče od třídních učitelů, kteří všem rodičům rozešlou odkaz pro připojení do schůzky, pomocí něhož se rodič v příslušný čas připojí. Případné další konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné si osobně domluvit, prosíme, rovněž elektronickou formou (email, telefon, videohovor apod.)

Schůze zástupců SRPdŠ bude realizována písemnou formou, schvalování rozpočtu (hlasování) proběhne formou elektronického formuláře.

Rubriky
Nástěnka

Distančně i prezenčně

Při změně z 5. na 4. stupeň “PES” (tzn. od 25. 11.) bude platit následující organizace výuky:

4. ročníky se od středy 25. 11.  budou vyučovat prezenčně a 1., 2. a 3. ročníky kombinovaně distančně i prezenčně (skupinové předměty odborného charakteru praktického vyučování) a tato změna bude platit do další následující změny stupně “PES”.

V rozvrzích (viz příloha) jsou vyznačeny hodiny prezenční výuky (žlutě), distanční synchronní (červeně) a distanční asynchronní (modře).

4. roč. – prezenční výuka v plném rozsahu dle rozvrhu bez TV

1. – 3. roč. – kombinace prezenční a distanční výuky (synchronní i asynchronní) dle rozvrhu

  • Prezenční výuka je označena žlutě.
  • Distanční výuka synchronní  je označena červeně – vyučující se při zahájení vyučovací jednotky spojí se žáky v Teams, kde žáci obdrží slovně nebo písemně instrukce k práci, učitel je žákům k dispozici.
  • Distanční výuka asynchronní je označena modře – vyučující využije Zadání v Teams, kde den předem zadá písemně práci (úkoly) a termíny splnění, které žáci plní dle svých časových dispozic.

Pokud se učitel dostane z nějakého důvodu do časové tísně např. z důvodu kombinace forem výuky, či jiných nesnází technického charakteru a nebude moci realizovat výuku synchronním způsobem, realizuje asynchronně.

Prosíme všechny, aby respektovali následující opatření:

V budově školy je povinné použití roušky, dodržovat hygienická nařízení mytí rukou a použití dezinfekce. Též je potřeba minimalizovat pohyb po budově, dodržovat vzájemné rozestupy a větrání v jednotlivých třídách po 30 minutách. Současně nabádáme žáky a učitele, aby dodržovali pravidla karantény.

Rubriky
Akce školy

Cizinci ve výuce angličtiny

Je možné pozvat v této koronavirové době do vyučovacích hodin cizince? Ano, je. Žáci se o tom přesvědčili v hodinách angličtiny. Nejprve měli možnost popovídat si on-line s Angličanem Darrenem Healy, kterého pozvala do třídy E3 Mgr. Z. Trčálková. Dle žáků i vyučující byla zajímavá hodina “odlehčením od každodenních starostí dnešní doby”, neboť v diskusi nechyběla témata jako společné zájmy, Chomutov či oblíbené české pivo.

Další on-line setkání, které zorganizovala Mgr. I. Dufková pro svou třídu A3 bylo trochu vážnější. Pozvaná Nhung HA Nguyen je doktorandkou na Technické univerzitě v Liberci, ale jinak žije ve Vietnamu. Proto našim žákům představila svou zem, samozřejmě v angličtině. V Čechách pracuje na výzkumu nanovláken, má tudíž blízko k ekologii a tak toto téma prolínalo celou přednáškou. Prezentaci zopakovala Nhung ještě jednou pro žáky třídy E4 a jejich vyučující B. Kubátovou a I. Záleskou. Je dobře, že se se svými dotazy i názory zapojili někteří žáci a prokázali tak svou schopnost hovořit bez problémů v cizím jazyce i na takové téma, jako je ochrana životního prostředí.

Rubriky
Soutěže a olympiády

Logická olympiáda 2020 – výsledky

V měsíci říjnu proběhlo nominační kolo logické olympiády, kterého se zúčastnilo 12 žáků z naší školy. Čtyři z nich postoupili do krajského kola, které se letos vzhledem mimořádné situaci konalo též online. Nejlépe se z našich žáků na 17.-18. místě umístil Jiří Drexler z V3 (na místech před ním byli pouze samí gymnazisté). Dalšími krajskými řešiteli byli J. Pastýřík (V3), D. Hrdý (V4), M. Hříchová (V3). Celostátní finále bylo letos zrušeno.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Irina Urbanová

Rubriky
Nástěnka Soutěže a olympiády

Matematická olympiáda 2020/21

70. ročník MO byl již vyhlášen ve věstníku MŠMT. Zadání domácího kola naleznete na stránkách www.jcmf.cz – matematická olympiáda – olympiáda pro SŠ. Pro 1. ročník je určena kat. C, pro 2. roč. kat. B a pro 3. a 4. roč. je určena kat. A. 

Další informace naleznete na uvedených stránkách. Online kurzy k domácím úkolům proběhnou nyní v listopadu, popř. dohledáte záznamy z přednášek.

Vzhledem k dané situaci je možné, že se letos některá kola MO mohou konat polodistanční (tj. žáci řeší úlohy na svých školách) nebo distanční (žáci řeší úlohy doma, například pod dohledem kamery) formou.

Zájemci se též mohou přihlásit na email: urbanova@spscv.cz

Mgr. Irina Urbanová

Rubriky
Maturity Nástěnka

Maturita 2021

Informační video k maturitním zkouškám

Rubriky
eTwinning

Videokonference s Itálií – etwinningový projekt pokračuje

Online výuka anglického jazyka ve třídě 1E – skupina AJ 1 – se občas přenáší i do vzdálených krajů, tentokrát do Itálie a sice prostřednictvím videokonference v etwinningovém projektu New Faces of Today. Studenti se i přes časnou ranní hodinu v 8.00 spojili s Itálií v Google meet setkání. A co se dozvěděli? Například to, že „v tom“ nejsme sami, že i Itálie prochází těžkým obdobím restrikcí podobným těm u nás, že se také učí pouze online, že nemohou cestovat do jiných měst, ale i to, že už se těší na Vánoce a zdobení stromečků, které začíná na rozdíl od nás již na začátku prosince. Studenti si také domluvili další postup v projektu což bude sdílení rad jak se nenudit ve volném čase, jak se v něčem zlepšit nebo jak se navzájem motivovat a pomáhat.

Velké díky patří těm aktivním studentům z 1E, kteří se nestyděli mluvit nahlas online, ti, kteří se tolik nezapojili snad naberou odvahy do příštích setkání. Doufejme, že technika bude i nadále stát při nás, spojení nezklame a že si všichni zprovozní na svých počítačích kamery či mikrofony.

Děkuji za vaši účast. Mgr. Ivana Dufková

Rubriky
Nástěnka

Distančně i v listopadu

I po podzimních prázdninách až do odvolání bude výuka organizována distančně dle stávajícího řešení, tedy dle rozvrhu, online, synchronizovanou formou. Vyzýváme žáky, aby i nadále dbali pokynů svých vyučujících a byli na on line hodinách přítomni.

Při jakýchkoli změnách organizace vzdělávání vás budeme informovat.

Přejeme vám i vašim blízkým mnoho zdraví.

Rubriky
Ocenění

ČEPS motivuje naše žáky

Společnost podporuje odborné vzdělávání

Že se učení vyplatí a že výtečné známky mohou zajistit už v průběhu studia zajímavé finanční ohodnocení, o tom se přesvědčilo celkem patnáct nejlepších žáků ze všech prvních, druhých a třetích ročníků, kteří byli na základě stanovených kritérií vybráni a kterým bude v letošním roce vyplaceno stipendium v celkové výši patnácti tisíc korun. Prostřednictvím motivačních stipendií se rozhodla společnost ČEPS motivovat naše žáky k dosahování těch nejlepších studijních výsledků. V rámci spolupráce naší školy se společností ČEPS hodlá tak společnost podporovat úspěšné žáky již v průběhu jejich studia, a to nejen v tomto školním roce.

Rubriky
Projekty

Vodní turbína nám zajistila bronz aneb I kapka vody může inspirovat technika

Za svůj model vodní elektrárny se nemusí stydět žáci třídy S4, kteří se pustili do náročné konstrukce vodní elektrárny poháněné opravdovou vodní turbínou. Jedná se o model vytvořený pomocí 3D tisku a CAM programování, jehož součástí je generátor elektrické energie a elektronický obvod, který tuto energii zpracovává. Celý model je zasazen do reálného prostředí krajiny s využitím stožárů vysokého napětí, jež znázorňují způsob distribuce elektrické energie až do našich domácností. Model simuluje skutečnou vodní elektrárnu, potažmo zároveň demonstruje ukládání elektrické  energie.

Realizátorům se podařilo vymyslet a poté doslova na koleně v odborných učebnách našich dílen nápad zrealizovat, zkonstruovat opravdu do posledního puntíku vyšperkovanou pomůcky pro výuku odborných předmětů. Celý tým po několika měsících práce dotáhl náročný projekt ke zdárnému konci, jenž byl náležitě oceněn v soutěži organizované naším krajem „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“, jejímž  cílem je především propagace a popularizace odborného vzdělávání, což je určitě jeden z důvodů, proč jsme v této soutěži nemohli chybět. Žáci třídy S4 pod vedením našich vyučujících praktické výuky představili svůj projekt v soutěži, ve které se umístili  na 3. místě. 

Gratulujeme úspěšným mladým konstruktérům k úspěchu a především děkujeme  jejich vyučujícím za nadšení, trpělivost a ochotu při realizaci celého projektu a  Haně Galuszkové za tvorbu finálního prezentačního videospotu, který máte možnost zhlédnout.