Rubriky
Nástěnka

Prezenční výuka předmětů praktického charakteru obnovena

Od 26. 4. bude probíhat výuka předmětů praktického charakteru všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupinách. Všichni žáci i učitelé budou dvakrát týdně podrobeni testování, pokud se neprokáží negativním výsledkem testu s platností, která nepřekročila 48hodin, či certifikátem o očkování (účinný 14 dní od druhé  dávky), nebo ještě neuplynula 90-denní lhůta po prodělané nemoci Covid 19.

Žáci budou ke vstupu do budovy využívat zadní vchod přes dílny, doporučuje se, aby se k výuce dostavili vždy s 30-ti min předstihem, aby při testování nedocházelo k časové tísni. Vycházet z budovy po vyučování budou výhradně hlavním vchodem.

Upozorňujeme též na dodržování přísných hygienických zásad, povinností je respirátor ve všech prostorách školy, použití dezinfekce, větrání místností a dodržování rozestupů. Doporučením je také minimalizace mixování skupin.

Organizace bude následující:

V rozvrzích jednotlivých tříd (viz příloha) jsou vyznačeny hodiny prezenční výuky (žlutě), distanční synchronní (červeně) a distanční asynchronní (modře).

Některé hodiny byly z důvodu optimalizace organizace oproti stávajícímu rozvrhu změněny nebo přesunuty, prosím žáky i vyučující, aby si rozvrhy pečlivě prostudovali a změny vzali na vědomí. Přesuny hodin by se měly také projevit i v rozvrhu v systému Bakaláři. Prosím, abyste zde také změny, které ještě mohou nastat, sledovali.

Pokud se učitel dostane z nějakého důvodu do časové tísně např. z důvodu kombinace forem výuky, či jiných nesnází technického charakteru, a nebude moci realizovat výuku synchronním způsobem, realizuje asynchronně. Prosím všechny vyučující, aby o tomto postupu vždy  informovali žáky předem prostřednictvím aplikace Teams.