Rubriky
Nástěnka

Distančně i prezenčně

Při změně z 5. na 4. stupeň „PES“ (tzn. od 25. 11.) bude platit následující organizace výuky:

4. ročníky se od středy 25. 11.  budou vyučovat prezenčně a 1., 2. a 3. ročníky kombinovaně distančně i prezenčně (skupinové předměty odborného charakteru praktického vyučování) a tato změna bude platit do další následující změny stupně „PES“.

V rozvrzích (viz příloha) jsou vyznačeny hodiny prezenční výuky (žlutě), distanční synchronní (červeně) a distanční asynchronní (modře).

4. roč. – prezenční výuka v plném rozsahu dle rozvrhu bez TV

1. – 3. roč. – kombinace prezenční a distanční výuky (synchronní i asynchronní) dle rozvrhu

  • Prezenční výuka je označena žlutě.
  • Distanční výuka synchronní  je označena červeně – vyučující se při zahájení vyučovací jednotky spojí se žáky v Teams, kde žáci obdrží slovně nebo písemně instrukce k práci, učitel je žákům k dispozici.
  • Distanční výuka asynchronní je označena modře – vyučující využije Zadání v Teams, kde den předem zadá písemně práci (úkoly) a termíny splnění, které žáci plní dle svých časových dispozic.

Pokud se učitel dostane z nějakého důvodu do časové tísně např. z důvodu kombinace forem výuky, či jiných nesnází technického charakteru a nebude moci realizovat výuku synchronním způsobem, realizuje asynchronně.

Prosíme všechny, aby respektovali následující opatření:

V budově školy je povinné použití roušky, dodržovat hygienická nařízení mytí rukou a použití dezinfekce. Též je potřeba minimalizovat pohyb po budově, dodržovat vzájemné rozestupy a větrání v jednotlivých třídách po 30 minutách. Současně nabádáme žáky a učitele, aby dodržovali pravidla karantény.